Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.exhale.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť EU invest plus, s.r.o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 36332461, IČ DPH: SK 2021788593, Tel.č.:+421 949 786 415 alebo exhale@exhale.sk.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení.
V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

Článok I.
Vymedzenie pojmov:

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Predávajúcim podľa týchto Obchodných podmienok je LUKAS PARTNERS GROUP s.r.o., miesto podnikania: Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, Tel.č.: +420 721 953 658 alebo info@exhale.sk, IČO: 04041356, DIČ:CZ04041356, Spisová značka: C 243723 vedená u Městského soudu v Praze.

Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, ktorý je registrovaný ako užívateľ na stránke www.exhale.sk a ktorý má možnosť objednať produkty na stránke predávajúceho. Kupujúci, fyzická osoba musí byť starší ako 18-rokov, pokiaľ je to právnym poriadkom Slovenskej republiky vyžadované.

Kupujúci – podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.

Článok II.
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.exhale.sk, tento výber potvrdí vložením do „košíka“. Po ukončení nakupovania zobrazí zákazník obsah košíka, skontroluje jeho obsah a uskutoční záväznú objednávku.
Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.exhale.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.
Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.exhale.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy sa vyžaduje potvrdenie objednávky kupujúceho predávajúcim. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán). Kupujúci – spotrebiteľ je však oprávnený od kúpnej zmluvy bez udania odstúpiť a to od potvrdenia objednávky až do 7-ich pracovných dní po doručení objednaného tovaru.
Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

Podmienky nákupu:
Vzhľadom na predmet predaja prostredníctvom internetového portálu www.exhale.sk si predávajúci vyhradzuje právo a súčasne je povinný odmietnuť všetky objednávky osôb mladších ako 18 rokov a osôb, ktoré podľa platných právnych predpisov nie sú spôsobilé na nákup tovaru určeného na predaj cez portál www.exhale.sk

Článok III.
Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.
Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné…), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Článok IV.
Platobné podmienky

Kúpnu cenu kupujúci zaplatí predávajúcemu prostredníctvom:
– platby na dobierku
– prevodom na účet predávajúceho, č.ú. 8890339001/5500, variabilný symbol číslo objednávky. V prípade platby zo zahraničia (mimo bánk v SR) je kupujúci povinný zadať medzinárodnú platbu s príznakom SHA (všetky náklady s platbou na účet kupujúceho).

Článok V.
Dodacie podmienky

Tovar je doručovaný prostredníctvom Českej alebo Slovenskej Pošty a to balíkovou službou.

Tovar posielame do 3-och pracovných dní od obdržania objednávky v prípade platby dobierkou ak je tovar skladom, v prípade platby príkazom do 5-ich pracovných dní po zaevidovaní platby. V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť alebo niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať telefonicky alebo emailom.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo už nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru alebo je dlhodobo objednaný výrobok nedostupný. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
Kupujúci berie na vedomie, že preberaní tovaru budú prepravcom skontrolované jeho osobné údaje uvedené v registrácii na stránke www.exhale.sk. V prípade, ak kupujúci bude mladší ako 18 rokov prepravca dodávaný tovar kupujúcemu neodovzdá.

Poplatky za doručovanie a balenie tovaru

Ak celková hodnota objednaného tovaru prekročí sumu 150€ tento je doručovaný bezplatne. Objednávateľ už neplatí nijaké ďalšie poplatky za poštovné a balné (platí len pre Slovenskú republiku a pri dodaní na dobierku)!
K hodnote objednaného tovaru, ktorého cena neprekročí celkovú sumu 150 € sa pripočítavajú poplatky za doručenie a tp podľa platného cenníka predávajúceho platné v deň objednávky tovaru kupujúcim. Platná cena za poštovné a balné je uvedená pri objednávke tovaru kupujúcim.

V prípade osobného odberu tovaru sa poštovné a balné neúčtuje. Osobný odber tovaru je možný na adrese: Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Článok VI.
Záruka, záručný list

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

Záruka, záručné podmienky a reklamačné podmienky sú uvedené v Záručných a Reklamačných podmienkach, ktoré tvoria prílohu č. 1 týchto Všeobecných podmienok.

Článok VII.
Zhoda s kúpnou zmluvou

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

Článok VIII.
Reklamácia a jej uplatnenie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a ktorá sa vyskytne počas záručnej doby.
Záruka, záručné podmienky a reklamačné podmienky sú uvedené v Záručných a Reklamačných podmienkach.
V prípade uplatnenia reklamácie, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho:

LUKAS PARTNERS GROUP s.r.o.
Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Tel.č.: +420 721 953 658 alebo exhale@exhale.sk
Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady (s uplatnením reklamácie).

Článok IX.
Storno objednávky

Kupujúci môže stornovať objednávku bez akejkoľvek sankcie do doby, než je vyexpedovaná. Informáciu o expedícii obdrží kupujúci na jeho email zadaný pri objednávaní.

Článok X.
Neprevzatie zásielky

Pri neprevzatí tovaru (kupujúcim), ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na www.exhale.sk, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením z platne vzniknutej kúpnej zmluvy vo výške poštovného a balného.

Článok XI.
Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Kupujúci – spotrebiteľ je povinný vrátiť prevzatý tovar predávajúcemu a predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa vrátenia tovaru a odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby (vrátane poštovného, ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru od predávajúceho kupujúcemu). Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle spotrebiteľ na adresu sídla predávajúceho:
LUKAS PARTNERS GROUP s.r.o.
Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak v posledný deň lehoty je odstúpenie podané na pošte na doručenie predávajúcemu

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
1.    poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
2.    predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
3.    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
4.    predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
5.    predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
6.    lotérie a iné podobné hry.

Vzhľadom na charakter tovaru (ktorý je určený na použitie z hygienických dôvodov len jednému spotrebiteľovi), nie je možné vrátiť tovar a odstúpiť od zmluvy, pokiaľ spotrebiteľ tovar rozbalil a použil.

Kupujúci – podnikateľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku.

Článok XII.
Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email info@exhale.sk. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná.

Kupujúci súhlasí, aby mu prevádzkovateľ posielal na jeho email informácie o aktuálnych ponukách, prezentáciách, súťažiach apod. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať na mailexhale@exhale.sk.

Článok XIII.
Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj , PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

Článok XIV.
Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ stránky nenesie zodpovednosť za názory uverejnené na stránke v sekcii Návštevná kniha na stránke www.exhale.sk.  Jedná sa o subjektívne názory návštevníkov stránky. Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo zmazať jednotlivé príspevky, pokiaľ tieto porušujú platné právne predpisy v Slovenskej republike.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.exhale.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.9.2015.

Príloha

Príloha č. 1 – Záručné a reklamačné podmienky